Zhu Yi sex naked photos

For abdominal distention: For abdominal distention with anorexia: + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po + 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po

For abdominal distention with fluid retention:

+ 6-9g Fr. Amomi Sha Ren + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 15g Fried Massa Fermentata Chao Shen Qu + 9-12g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po

For abdominal distension with Liver Qi Stagnation:

+ 12-15g Poria Fu Ling + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9-12g Rz. Alismatis Ze Xie + 9-12g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po

or

+ Bupleurum and Dang Gui Formula
 Xiao Yao San

+ Hoelen Five Formula
 Wu Ling San

or

For abdominal distension with Middle Jiao Damp Accumulation:

+ 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po

+ Four Milled Herb Decoction
Si Mo Tang

+ 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po + 9-12g Hb. Agastaches Huo Xiang

For abdominal distension with sluggish bowel movements:

+ 12-15g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi

For abdominal distension with suspected parasites:

+ 9-12g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po + 9-12g Cx. Magnoliae Hou Po + 15-24g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 1-3g Rz. et Rx. Rhei Da Huang + 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi

For severe abdominal distention:

+ 9-12g Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + 6-9g Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi + 9-12g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po + 6-9g Fol. Perillae Zi Su Ye + 6-9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 6-9g Hb. Menthae Bo He + 6-9g Fr. Amomi Sha Ren

For abdominal pain with or without aversion to Heat in the Summer (Seasonal Heat) due Heat in the center from Damage by Food and Drink:

For abdominal pain:

+ More Rx. Glycyrrhizae Zhi Gan Cao + Raw Rx. Scutellariae Huang Qin + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For abdominal pain with aversion to Heat in the Cool Season due Heat in the center from Damage by Food and Drink:

For abdominal pain with aversion to Heat in the Cold Season due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Ram Cinnamomi Gui Zhi + Ram Cinnamomi Gui Zhi + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao Yao + Raw Rx. Scutellariae Huang Qin + Raw Rx. Scutellariae Huang Qin + Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang

For allergic rhinitis due to Wei Qi Deficiency with Phlegm Damp:

+ Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

or

+ 12g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 12g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia

For allergic rhinitis due to Wei Qi Deficiency with Phlegm Damp and Kidney Qi Deficiency:

+ 12g Poria Fu Ling + 12g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 12g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia

For allergic rhinitis due to Wei Qi Deficiency with Phlegm Damp and Kidney Yang or Kidney Yin and Yang Deficiency:

+ 12g Poria Fu Ling + 12g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 12g Poria Fu Ling + 12g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 9g Rx. Linderae Wu Yao

+ Kidney Qi Pills
Shen Qi Wan

For allergic rhinitis due to Wei Qi Deficiency with Phlegm Damp with Liver Qi Stagnation:

For allergic rhinitis due to Wei Qi Deficiency with Phlegm Damp with Spleen Qi Deficiency and Kidney Yin Deficiency:

+ 12g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 12g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 12g Poria Fu Ling + 12g Poria Fu Ling + 12g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 12g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 6g More Rx. Bupleuri Chai Hu

+ Six Flavor Rehmanniae Pill 
Liu Wei Di Huang Wan

+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao Yao

For allergic rhinitis:

or

+ Jade Windscreen Powder
Yu Ping Feng San

+ Anemarrhenae, Phellodendron and Rehmanniae Pill
Zhi Bai Di Huang Wan

or

+ Magnolia Flower Powder
Xin Yi San

For anal pain with hemafecia:

+ 10g Rz. Bletillae Bai Ji

For anal pain with anal prolapse:

+ 10g Rx. Notoginseng San Qi + 10g Per. Citri Reticulate Viride Qing Pi + 10g Crinis Carbonisatus Xue Yu Tan + 10g Fr. Aurantii Zhi Qiao

For pronounced aversion to Cold and cold abdominal pain:

For anal pain with anorexia:

+ 6g Fr. Amomi Sha Ren + Cx. Cinnamomi Rou Gui + 10g Rx. Aucklandia Mu Xiang

For Behcet’s Syndrome:

For atopic patients:

+ 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 12g Hb Agastaches Huo Xiang + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 12g Hb. Eupatorii Pei Lan + 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jian

For Behcet’s Syndrome with enduring sores that do not close:

+ 3g Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 12g Hb Agastaches Huo Xiang

+ Two or three of the following herbs:

+ 12g Hb. Eupatorii Pei Lan + 12g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + Sm. Oroxyli Indici Mu Hu Die + 12g Cx. Eucommiae Du Zhong 15g Fr. Lasiosphere Ma Bo + 9g Sm. Juglandis Hu Tao Ren

For Behcet’s Syndrome with undigested food:

+ 12g Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi + 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu

For Behcet’s Syndrome with Phlegm:

+ 12g Hb Agastaches Huo Xiang + 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 12g Hb. Eupatorii Pei Lan + 12g Hb Agastaches Huo Xiang + 15g End. Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin + 12g Hb. Eupatorii Pei Lan + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 15g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 9g Poria Fu Ling + 15g Sm. Coicis Yi Yi Ren + 15g Fr. Trichosanthis Gua Lou

For Behcet’s Syndrome with sliminess in the mouth and abdominal distention:

For Bi Syndrome due to Qi and Blood Deficiency with Qi Deficiency predominant:

+ 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 12g Hb Agastaches Huo Xiang + Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi + 9g Cx Magnoliae Officinalis Hou Po

+ Two or three of the following herbs:

+ 12g Hb. Eupatorii Pei Lan + Ram. Mori Sang Zhi + 6g Sm. Alpiniae Katsumadai Cao Dou Kou + Rz. Curcumae Longae Jiang Huang + Rx. Saposhnikoviae Fang Feng

For stopping bleeding:

+ Rx. Clematidis Wei Ling Xian + Crinis Carbonisatus Xue Yu Tan + Rx. Gentianae Qin Jiao + Petiolus Trachycarpi Zong Lu Pi + Hb. Siegesbeckiae Xi Xian Cao + Concha Ostreae Mu Li

For bleeding hemorrhoids:

For blepharitis:

- Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu + Arisaemae cum Bile Dan Nan Xing + Bombyx Batryticatus Jiang Can + Dry-fried Rz. Atractylodis Macrocephalae Chao Bai Zhu + Pheretima Di Long + Rz Gastrodiae Tian Ma + 3-6g Fried Rz. Zingiberis Pao JIang + Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 12-15g Fried Flos Sophorae Chao Huai Hua + Rz. Typhonii Preparatum Zhi Bai Fu Zi

or

For cataracts:

+ 3-6g Rz. Bletillae Bai Ji + Fr. Lycii Gou Qi Zi + 9-12g Fried Rx. Sanguisorbae Chao Di Yu + Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang

For chest and abdominal oppression and distention:

For chronic fatigue immune deficiency syndrome:

+ 9g Hb. Agastaches Huo Xiang + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Hb. Eupatorii Pei Lan + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 15g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi

For a stifling sensation in the chest:

+ 12g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi + 12g Fr. Mume Wu Mei

For intolerance of Cold with pain:

12g Fr. Amomi Tsaoko Cao Guo + Cx. Cinnamomi Rou Gui

For the common cold with aversion to Cold:

For the common cold with body aches:

+ Hb. Schizonepetae Jing Jie + Rx. Saposhnikoviae Fang Feng

For the common cold with a headache:

+ Rz. et Rx. Notopterygii Qiang Huo + Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi

For the common cold with dizziness:

+ Hb. Menthae Bo He

For the common cold with blurred vision:

For the common cold dispersing the Exterior:

+ Flos Chrysanthemi Ju Hua

+ Jade Windscreen Powder
Yu Ping Feng San

For constipation:

+ Mel (honey) Feng Mi

For constipation due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Sesame oil  

or

+ Natrii Sulfas Mang Xiao + Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi

For constitutional insufficiency with susceptibility to invasion by Wind and Cold:

+ Mel (honey) Feng Mi

+ Jade Windscreen Powder
Yu Ping Feng San

For a cool body alternating with fever, spontaneous perspiration, and aversion to Wind:

For corneal ulcers:

+ 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Flos Eriocauli Gu Jing Cao + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Sm. Cassiae Jue Ming Zi

For chronic cough with Phlegm due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Rx. Dioscoreae Shan Yao

For chronic cough with Phlegm due to Heat in the center from Damage by Food and Drink during cool or cold weather:

- Rx. Ginseng Ren Shen

For chronic cough with Phlegm due to Heat in the center from Damage by Food and Drink during very warm weather in the Spring:

- Rx. Ginseng Ren Shen + Hb. Ephedrae Ma Huang - Rx. Ginseng Ren Shen

For chronic cough with Phlegm due to Heat in the center from Damage by Food and Drink in the Summer:

+ Hb. Saxafragae Hu Er Cao + Flos Farfarae Kuan Dong Hua - Rx. Ginseng Ren Shen

For serious Deficiency with Wind:

+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi + Tub Ophiopogonis Mai Men Dong

For diarrhea due to excessive debilitation:

+ Rx. Linderae Wu Yao + Rx. Aucklandiae Mu Xiang + Rx. et Rz. Notopterygii Qiang Huo

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat:

+ Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + Rz. Gastrodiae Tian Ma +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis:

+ 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao + 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with Food Stagnation:

+ 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with more Blood Stasis:

+ 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 9g Fr. Crataegi Shan Zha + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 9g End. Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin + 9g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with more Qi Stagnation:

+ 9g Cx. Moutan Mu Dan Pi

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with severe constipation:

+ 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 9g Fr Toosendan Chuan Lian Zi + 9g Sm. Cannabis Huo Ma Ren + 6g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi + 9g Sm. Pruni Yu Li Ren

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with Yang Deficiency:

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with Deficiency Heat:

+ 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu - Rx. Bupleuri Chai Hu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 12g Sm. Persicae Tao Ren + 9g Hb. Cynomorii Suo Yang + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu

For dysenteric disorders due to Spleen and Kidney Yang Deficiency:

+ 9g Cx. Phellodendri Huang Bai    

+ True Man’s Decoction to Nourish the Organs
Zhen Ren Yang Zang Tang

For dysuria:

+ Sm. Malvae Dong Kui Zi

or

+ Poria Fu Ling

+ Peach Blossom Decoction
Tao Hua Tang

+ Sm. Plantaginis Che Qian Zi

For eczema due to Spleen Qi

For childhood eczema with Damp-Heat:

+ Eight Treasures Decoction
Ba Zhen Tang

+ Rx. Sophorae Flavescentis Ku Shen

For childhood eczema with Stagnant Damp-Heat:

For childhood eczema with itching:

+ Cx. Dictamni Bai Xian Pi + Fr. Kochiae Di Fu Zi

For enuresis in children:

For eye pain:

9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao + 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For eye pain with anorexia:

+ 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma

For eye pain with cold limbs:

+ 5g Fr. Amomi Sha Ren + 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma + 10 g Rx. Aucklandia Mu Xiang + 10g Ram Cinnamomi Gui Zhi

For eye pain with a pale complexion:

+ 5g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma

For facial pain:

+ 10g Fr. Mori Sang Shen Zi + 10g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 10g Flos Chrysanthemi Ju Hua

For facial pain with anorexia:

+ 10g Rx. Dioscoreae Shan Yao

For facial pain with diarrhea:

+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 10g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 15g Fr. Crataegi Shan Zha + 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 15g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 10g Rx. Puerariae Ge Gen

For facial pain with facial swelling:

For facial pain with numbness:

+ 10g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 10g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 10g Poria Fu Ling + 10g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 10g Rz. Alismatis Ze Xie

For fecal incontinence:

+ 5g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong - Rx. Bupleuri Chai Hu + 10g Pheretima Di Long - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui

For severe fecal incontinence:

+ 9g Rx. Puerariae Ge Gen - Rx. Bupleuri Chai Hu + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 30g Halloysitum Rubrum Chi Shi Zhi + 9g Rx. Puerariae Ge Gen + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang

For fibromyalgia due to Qi Deficiency:

+ 30g Halloysitum Rubrum Chi Shi Zhi

+ Ephedra, Apricot Kernel, Coicis and Licorice Decoction
Ma Xing Yi Gan Tang

+ 9g Per. Papaveris Ying Su Ke + 9g Fr. Chebulae He Zi

For fibromyalgia due to Spleen and Kidney Yang Deficiency:

+ Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction
Shen Tong Zhu Yu Tang

+ Eight Ingredient Pill with Rehmannia
Ba Wei Di Huang Wan

For flank pain due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Tonify Yang to Restore Five-Tenths Decoction
Bu Yang Huan Wu Tang

+ More Rx. Bupleuri Chai Hu

For gastritis with acid reflux:

+ Restore the Right Pill
You Gui Wan

+ Left Metal Pill
Zuo Jin Wan

For gastritis with belching:

For gastritis with loose stools:

+ Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + Poria Fu Ling + Rz. Dioscoreae Shan Yao

For gastritis with constipation:

For gastritis with Stomach pain:

+ Rx. et Rz. Rhei Da Huang + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For gastroptosis with Food Stagnation:

For gastroptosis with Liver Qi Stagnation:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Ginseng Ren Shen + Charred Fr. Crataegi Shan Zha Tan + Fr. Citri Sarcodactylis Fo Shou + Charred Massa Medicata Fermentata Shen Qu Tan + Rz. Cyperi Xiang Fu + Charred Fr. Hordei Germinatus Mai Ya Tan + Caulis Perillae Zi Su Geng

For gastroptosis with Stomach Heat:

+ Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin - Rx. Ginseng Ren Shen + Dry-fried Rz. Coptidis Chao Huang Lian + Dry-fried Sm. Raphani Chao Lai Fu Zi + Hb. Taraxaci Pu Gong Ying

For gastroptosis with Stomach Yin Deficiency:

+ Rx. et Rz. Rhei Da Huang - Rx. Bupleuri Chai Hu

For gastroptosis with Stomach Cold:

- Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + Rz. Zingiberis Gan Jiang + Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen + Cx. Cinnamomi Rou Gui

For gastroptosis with Blood Stagnation:

+ Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong - Rx. Ginseng Ren Shen

For gastroptosis, and prolapse of uterus and rectum:

- Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu + Fr. Citri Aurantii Immaturus Zhi Shi + Sm. Persicae Tao Ren

For glomus below the Heart due to Heat in the center from Damage by Food and Drink in patients able to eat:

+ Flos Carthami Hong Hua + Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Rx. Coptidis Huang Lian

For Hashimoto’s Thyroiditis with Blood Stasis:

For Hashimoto’s Thyroiditis with Blood Deficiency:

+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + At least 9g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui

For Hashimoto’s Thyroiditis with cold hands and feet:

For Hashimoto’s Thyroiditis with constipation due to Yang Qi and Blood Deficiency:

+ 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For Hashimoto’s Thyroiditis with depressive Heat:

+ to 15g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9-12g Rx. Scutellariae Huang Qin + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong

For Hashimoto’s Thyroiditis with facial edema:

+ 9g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Poria Fu Ling

For Hashimoto’s Thyroiditis with Liver Qi Stagnation:

+ 6g Rz. Alismatis Ze Xie + 6g Fr. Citri Aurantii Zhi Ke + At least 9g Rx. Bupleuri Chai Hu

For Hashimoto’s Thyroiditis with Phlegm nodulations:

For Hashimoto’s Thyroiditis with Qi and Blood Deficiency:

+ 15g Sp. Prunellae Xia Ku Cao + 15g Rx. Scrophulariae Xuan Shen + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 15g Sm. Citri Reticulatae Ju He

For Hashimoto’s Thyroiditis with Wind-Damp-Cold:

+ 15g Concha Ostreae Mu Li + 15g Cx. Acanthopanacis Wu Jia PI + 12g Bul. Fritillariae Thunbergii Zhe Bei Mu + 15g Caul. Spatholobi Ji Xue Teng + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 15g Poria Fu Ling + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 9g Sargassum Hai Zao + 9g Thallus Eckloniae Kun Bu + 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For head and neck pain:

+ 9g Rx. Platycodi Jie Geng - Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For head and neck pain with anorexia:

- Rx. Bupleuri Chai Hu - Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 12g Poria Fu Ling - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Rx. Aucklandia Mu Xiang + 12g Poria Fu Ling + 6g Fr. Amomi Sha Ren + 9g Rx. Aucklandia Mu Xiang

For head and neck pain with Internal Cold:

+ 6g Fr. Amomi Sha Ren - Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 9g Fr. Oryzae Germinatus Gu Ya - Rx. Bupleuri Chai Hu + 12g Poria Fu Ling + 9g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 9g Rx. Aucklandia Mu Xiang + 6g Fr. Amomi Sha Ren

For head and neck pain with nausea:

+ 10g Rz. Zingiberis Gan Jiang - Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For headache due to common cold or flu:

- Rx. Bupleuri Chai Hu + Rz. et Rx. Ligustici Gao Ben + 12g Poria Fu Ling + Hb. Asari Xi Xin + 9g Rx. Aucklandia Mu Xiang

For headache and vertigo:

+ 6g Fr. Amomi Sha Ren + Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 6g Rz. Pinelliae Preparata Zhi Ban Xia

or

+ Rx. Chuanxiong Chuan Xiong

For headache at vertex or pain inside the head:

+ Fr. Viticis Man Jing Zi + Rz. and Rx. Ligustici Gao Ben

For heaviness of the body:

For pronounced headache:

+ 9g Poria Fu Ling + Fr. Viticis Man Jing Zi + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 6g Rz. Atractylodis Cang Zhu

For a heavy sensation in the body:

For hemafecia:

+ Five-Ingredient Powder with Poria
Wu Ling San

+ 3-6g Rz. Bletillae Bai Ji + 3-6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang

For hemafecia with rectal prolapse:

- Rx. Glycyrrhizae Zhi Gan Cao + 9-12g Fried Flos Sophorae Chao Huai Hua + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 12g Rx. Sanguisorbae Di Yu + 9-12g Fried Rx. Sanguisorbae Chao Di Yu

For hematemesis:

+ 9g Poria Fu Ling

For hematuria from Blood Stagnation due to Qi Deficiency:

+ 3g Rz. Bletillae Striate Bai Ji + 3g Rx. Notoginseng San Qi + Rx. Notoginseng San Qi

or

For hematuria due to Central Qi Sinking:

- Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 9g Poria Fu Ling + 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji + 15g Hb. Cephalanoplos Xiao Ji + 6-9g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 9g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 3-6g Powdered Notoginseng San Qi Fen + 3g Rx. Notoginseng San Qi

For hematuria due to Spleen and Kidney Deficiency:

For hematuria due to Spleen and Kidney Deficiency with Kidney Yin Deficiency:

- Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 9g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Fr. Corni Officinalis Shan Zhu Yu + 9g Fr. Corni Officinalis Shan Zhu Yu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 9g Hb. Ecliptae Mo Han Lian Cao + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 9g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 3g Rx. Notoginseng San Qi + 3g Rx. Notoginseng San Qi

For hematuria due to Spleen and Kidney Yang Deficiency:

+ 9g Colla Corii Asini E Zhu

For hematuria in the elderly or weak patients:

+ Incomparable Dioscorea Phil
Wu Bi Shan Yao Wan

+ Rx. Notoginseng San Qi

or

+ Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang

+ Incomparable Dioscorea Pill
Wu Bi Shan Yao Wan

+ Nodus Nelumbinis Ou Jie + Cornu Cervi Degelatinatum Lu Jiao Shuang

For severe hematuria due to Spleen and Kidney Deficiency:

or

- Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 9g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Fr. Corni Officinalis Shan Zhu Yu + 9g Fr. Corni Officinalis Shan Zhu Yu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 9g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 3g Rx. Notoginseng San Qi + 3g Rx. Notoginseng San Qi + 9g Fol. Calicarpae Zi Zhu + Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 9g Gel. Corii Asini E Zhu

For hemorrhoids:

For hemorrhoids due to Central Qi Sinking with predominant pain and distention in the anus:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 6g Poria Fu Ling - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rx. Sanguisorbae Di Yu - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 9g Fr. Sophorae Huai Jiao + 12g Fr. Sophorae Immaturus Huai Hua Mi

For hemorrhoids with anal distention and pain:

+ 9-12g Fr. Aurantii Zhi Ke + 12g Rx. Sanguisorbae Di Yu + 6-9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 9g Poria Fu Ling

or

+ 6g Sm Arecae Bing Lang - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 6g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 9g Fr. Sophorae Immaturus Huai Hua Mi

For hemorrhoids with Cold or Yang Deficiency:

+ 6-9g Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi + 9g Rx. Sanguisorbae Di Yu + 6g Poria Fu Ling

For hemorrhoids with diarrhea:

+ 6g Sm Arecae Bing Lang + 15g Fried Sm. Coicis Chao Yi Ren + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 12-15g Fried Sm. Dolichorus Chao Bian Dou + 6g Rx. Aucklandiae Mu Xiang

For hemorrhoids with sluggish stools:

+ 15-18g Fried Rx. Dioscoreae Chao Shan Yao + 9-12g Sm Cannabis Huo Ma Ren + 12-15g Sm Juglandis Hu Tao Ren

For chronic hepatitis:

+ 18-24g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao

For hiccup:

+ Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Poria Fu Ling + Fr. Gardeniae Zhi Zi + 3g Flos Caryophylli Ding Xiang + Polyporus Zhu Ling + 6g Calyx Kaki Shi Di + Poria Fu Ling

For hernial disorders:

+ Rz. Alismatis Ze Xie + Sm. Citri Reticulatae Ju He + Rz. Coptidis Huang Lian + Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang + Talcum Hua Shi + Sm. Litchi Li Zhi He

For hypochondriac pain:

For impetigo:

+ Rz. Cyperi Xiang Fu - Rx. Bupleuri Chai Hu

For hypotension:

+ 6-9g Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Bupleuri Chai Hu + 10g Fried Rz. Myrrh Chao Mo Yao - Rx. Puerariae Ge Gen + 10g Fried Olibanum Chao Ru Xiang

For interstitial cystitis:

+ 10g Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi + 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 15g Poria Fu Ling + 5g Cx. Cinnamomi Rou Gui

For Interstitial Cystitis with Food Stagnation::

For Interstitial Cystitis with Phlegm Dampness Obstructing the Lungs:

+ 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 15g Poria Fu Ling + 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 6g Fr. Crataegi Shan Zha + 15g Poria Fu Ling + 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 9g Rz. Pinelliae Preparata Zhi Ban Xia + 6g Sm. Raphani Sativa Lai Fu Zi + 9g Rx. Platycodi Jie Geng

For interstitial cystitis with severe, frequent urination:

For interstitial cystitis with susceptibility to the common cold:

+ 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 15g Poria Fu Ling + 15g Poria Fu Ling + 9g Sm. Euryales Qian Shi + 9g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi

For leukopenia with anorexia:

+ Fr. Oryzae Germinatus Gu Ya + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + Fr. Hordei Germinatus Mai Ya

For leukopenia with palpitations:

For leukopenia with Dampness:

+ Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + Rz. Atractylodis Cang Zhu + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi For leukorrhea:

For more leukorrhea:

+ Rz. Atractylodis Cang Zhu + Poria Fu Ling + Cx. Phellodendri Huang Bai + Sm. Plantaginis Che Qian Zi For limb paresthesia:

For limb paresthesia with predominant Qi Deficiency:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Per. Citri Reticulatae Chen Pi - Fried Rx. Glycyrrhizae Zhi Gan Cao + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + Poria Fu Ling + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For Lao (Fatigue) Lin:

For loss of voice or hoarseness:

+ Damp-Heat herbs + 6g Fr. Chebulae He Zi

For loss of voice or hoarseness due to Blood Stagnation:

+ 6g Rx. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 6-9g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao

For loss of voice or hoarseness with Dampness or Phlegm:

+ 6-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 6g Fr. Chebulae He Zi + 3-9g Hb. Lycopi Ze Lan + 6g Rx. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 6-9g Tub. Curcumae Yu Jin + 3-9g Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 9-12g Sm. Trichosanthis Gua Lou Ren + 12g Poria Fu Ling + 9g. Sm. Dolichorus Bai Bian Dou + 6-15g Pumice Fu Hai Shi

For loss of voice or hoarseness with nodes or polyps on the vocal cords:

For low back pain due to Spleen Qi Deficiency with Dampness:

+ 6g Fr. Chebulae He Zi + 12g Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi + 6g Rx. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 12g Rx. Dipsaci Xu Duan + 12g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 6-9g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao

For lower limb pain:

+ 10g Rx. Gentianae Qin Jiao + 6-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 15g Rx. Puerariae Ge Gen + 3-9g Hb. Lycopi Ze Lan + 10g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 6-9g Tub. Curcumae Yu Jin + 3-9g Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu

For lower limb pain with anorexia:

+ 10g Rx. Gentianae Qin Jiao + 9-12g Sm. Trichosanthis Gua Lou Ren + 15g Rx. Puerariae Ge Gen + 10g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 6-15g Pumice Fu Hai Shi

For lower limb pain with dizziness:

+ 6g Fr. Amomi Sha Ren + 10g Rx. Gentianae Qin Jiao + 10g Rx. Aucklandia Mu Xiang + 15g Rx. Puerariae Ge Gen

For lower limb pain with muscle pain:

+ 10g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 10g Rx. Gentianae Qin Jiao + 15g Rx. Puerariae Ge Gen + 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma + 10g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + 10g Fr. Viticis Man Jing Zi

For lower limb pain with palpitations:

+ 10g Rx. Notopterygii Qiang Huo + 10g Rx. Gentianae Qin Jiao + 10g Rx. Angelicae Pubescentis Du Huo + 15g Rx. Puerariae Ge Gen + 10g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng

For rescuing the Lungs from Heat evils without cough due to Heat in the center from Damage by Food and Drink in the Summer:

+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + Tub Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Caul. Spatholobi Ji Xue Teng

For Meniere’s Disease due to Qi and Blood Deficiency with Central Qi Sinking and Spleen and Kidney Yang Deficiency:

For irregular menstruation with profuse menses:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui

+ True Warrior Decoction
Zhen Wu Tang

+ More (30g) Rx. Astragali Huang Qi

For irregular menstruation with scanty menses:

+ More (30g) Rx. Codonopsis Dang Shen + 10g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 15 Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 10g Fol. Artemisiae Argyi Ai Ye + 30g Caul. Spatholobi Ji Xue Teng + 15g Colla Corii Asini E Jiao

For metrorrhagia with more trickling due to Blood Stagnation

+ 15g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao + Hb. Leonuri Yi Mu Cao

For mid-back pain with aversion to Cold and cold extremities:

For metrorrhagia with heavy bleeding:

+ Rx. Notoginseng San Qi + 10g Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For mid-back pain with diarrhea:

For mid-back pain with shortness of breath and lassitude:

+ 10g Poria Fu Ling

For myasthenia gravis:

+ 10g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 30g Rx. Dioscoreae Shan Yao

For myasthenia gravis with chest oppression and venter glomus with a slimy tongue:

+ 9g Sm. Lablab Bai Bian Dou + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 30g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 9g Sm. Lablab Bai Bian Dou

For myasthenia gravis with cold extremities:

+ 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 30g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 9g Sm. Lablab Bai Bian Dou + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Hb. Eupatorii . Pei Lan + 9g Placenta Hominis Zi He Che

For myasthenia gravis with devitalized eating and drinking:

+ 15g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 30g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 15g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Sm. Lablab Bai Bian Dou + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Placenta Hominis Zi He Che

For myasthenia gravis with severe Qi Deficiency:

+ 15g Fr. Crataegi Shan Zha + 15g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 30g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Sm. Lablab Bai Bian Dou + 15g Fr. Oryzae Germinatus Gu Ya + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Placenta Hominis Zi He Che

For nasal congestion, rhinitis and sinusitis due to Spleen Qi Deficiency with sticky, white Phlegm which is copious and very persistent:

+ Up to 50g Rx. Astragali Huang Qi + Up to 50g Rx. Codonopsis Dang Shen + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + Up to 9g Rx. Bupleuri Chai Hu + 6g Rx. Puerariae Ge Gen + Up to 9g Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 6g Caul. Akebiae Mu Tong + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu

For nasal congestion, rhinitis and sinusitis due to Spleen Qi Deficiency with Phlegm-Heat or if the congestion is severe or provoked by trigger foods:

+ 6g Rx. Polygalae Yuan Zhi + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 6g Rx. Puerariae Ge Gen + 6g Caul. Akebiae Mu Tong

or

+ 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 6g Rx. Polygalae Yuan Zhi + 6g Rx. Puerariae Ge Gen +12g Hb. Agastaches Huo Xiang + 6g Caul. Akebiae Mu Tong + 12g Sp. Prunellae Xia Ku Cao + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 12g Fr. Xanthii Cang Er Zi + 6g Flos Magnoliae Xin Yi Hua + 6g Rx. Polygalae Yuan Zhi

For nasal congestion, rhinitis and sinusitis due to Spleen Qi Deficiency:

+ Six Major Herb Combination
Liu Jun Zi Tang

+ 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu

For nasal congestion, rhinitis and sinusitis due to Spleen and Lung Qi Deficiency:

+ 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 6g Rx. Puerariae Ge Gen - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 6g Caul. Akebiae Mu Tong + Fr. Xanthii Cang Er Zi + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + Flos Magnoliae Officinalis Xin Yi Hua + 6g Rx. Polygalae Yuan Zhi

For night blindness:

For chronic otitis media:

- Fried Rx. Glycyrrhizae Zhi Gan Cao + Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 2g Excr. Vespertilionis Ye Ming Sha + Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 10g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + Rz. Cyperi Xiang Fu + 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen

For chronic otitis media with deficient Qi:

+ Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu

For pain in the body due to Dampness and generalized heaviness due to Dampness due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Rz. Coptidis Huang Lian

For pain in the extremities:

+ Rx. et Rz. Notopterygii Qiang Huo

+ Five Ingredient Powder with Poria
 Wu Ling San

+ Rx. Saposhnikoviae Fang Feng

For pain during copulation with anorexia:

For pain during copulation with low potency:

+ 10g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 10g Hb. Epimedii Yin Yang Huo + 10g Scolopendra Wu Gong + 6g Fr. Amomi Sha Ren

For pain during copulation with menorrhagia:

+ 10g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 10g Rz. Bletillae Bai Ji

For pain during copulation with uterine or anal prolapse:

+ 10g Rx. Notoginseng San Qi + 10g Per. Citri Reticulate Viride Qing Pi + 10g Crinis Carbonisatus Xue Yu Tan + 10g Fr. Aurantii Zhi Qiao

For pain during defecation with anal prolapse:

For pain during defecation with anorexia:

+ 10g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi + 10g Rx. Aucklandia Mu Xiang + 6g Fr. Amomi Sha Ren + 10g Fr. Aurantii Zhi Qiao

For pain during defecation with hemafecia:

For pain during defecation with palpitations:

+ 10g Rz. Bletillae Bai Ji + 10g Sm. Zizyphi Spinosae Suan Zao Ren + 10g Rx Notoginseng San Qi + 10g Sm. Platycladi Bai Zi Ren + 10g Crinis Carbon Isatidis Xue Yu Tan

For generalized pain or sensation of heaviness in the body (both due to Dampness):

For generalized pain due to Wind and Dampness due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Ram Cinnamomi Gui Zhi

+ Five Ingredient Powder with Poria
Wu Ling San

+ Rx. et Rz. Notopterygii Qiang Huo + Rx. Saposhnikoviae Fang Feng + Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + Rx. et Rz. Ligustici Gao Ben + Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For pain below the umbilicus due to Heat in the center from Damage by Food and Drink :

+ Rz. Atractylodis Cang Zhu

For pain below the umbilicus due to intense Cold due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

+ Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang

For severe pain:

+ Hb. Asari Xi Xin + Cx. Cinnamomi Rou Gui

For post-transurethral resection of the prostate complications (sexual dysfunction or urinary incontinence):

For post-transurethral resection of the prostate complications with Damp-Heat:

- Rx. Codonopsis Dang Shen + 15g Poria Fu Ling + 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao + 15g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 6g Cx. Phellodendri Huang Bai + 12g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie

For post-transurethral resection of the prostate complications with Qi Deficiency and lassitude:

For post-transurethral resection of the prostate complications with Yang Deficiency:

+ 15g Poria Fu Ling + 15g Poria Fu Ling + 15g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 15g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 12g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 12g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie

For premenstrual diarrhea:

+ 12g Hb. Epimedii Yin Yang Huo + Quick-fried Rz. Zingiberis Pao Jiang

For chronic prolapse:

+ Halloysitum Rubrum Chi Shi Zhi + Rx. Chuanxiong Chuan Xiong

For benign prostatic hypertrophy with Damp-Heat:

+ Rz. Cyperi Xiang Fu - Rx. Codonopsis Dang Shen + 15g Poria Fu Ling + 8g Rx. Rubris Panacis Ginseng Hong Shen + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie

For benign prostatic hypertrophy with dribbling:

+ 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 15g Poria Fu Ling + 9g Rx. Sophorae Flavescentis Ku Shen + 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 9g Rx. Platycodi Jie Geng + 9g Cx. Phellodendri Huang Bai + 9g Rx. Platycodi Jie Geng

For benign prostatic hypertrophy with severe enlargement which is hard:

+ 9g Sm. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 15g Poria Fu Ling + 9g Sm. Euryales Qian Shi + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi

For benign prostatic hypertrophy with severe enlargement which is still soft:

+ 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 9g Rx. Platycodi Jie Geng + 15g Poria Fu Ling + 12g Curcumae E Zhu + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 3g Hirudo Shui Zhi

For benign prostatic hypertrophy with inhibited urination:

+ 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 9g Rx. Platycodi Jie Geng + 15g Poria Fu Ling + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 12g Hb. Sargassii Hai Zao + 15g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + 12g Thallus Eckloniae Kun Bu + 12g Concha Ostreae Mu Li + 9g Rx. Platycodi Jie Geng

For prostatitis with difficult urination:

+ 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 9g Poria Fu Ling + 9g Scl. Polypori Zhu Ling + 9g Scl. Polypori Zhu Ling

For prostatitis with dribbling urination:

For Qi and Blood Deficiency Bi with Qi Deficiency predominant:

+ 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + Rx. Aconiti Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi + 9g Sm. Euryales Qian Shi + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi

+ two or three of the following

For Qi Stagnation and congestion in the chest due to Heat in the center from Damage by Food and Drink:

Ram. Mori Sang Zhi Rx. Clematidis Wei Ling Xian + Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi Rx. Saposhnikoviae Fang Feng Rz. Curcumae Longae Jiang Huang

For rectal prolapse:

Rx. Gentianae Macrophyllae Qin Jiao + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi Rx. Siegesbeckiae Xi Xian Cao

For rectal prolapse with anal distention and discomfort:

or

- Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao + 6-9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 9-12g Fr. Aurantii Zhi Ke - Per. Citri Reticulatae Chen Pi

For rectal prolapse with anorexia and abdominal fullness after eating:

or

+ Fr. Mume Wu Mei + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + Galla Chinensis Wu Bei Zi + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi

For rectal prolapse with bleeding:

+ 15-30g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 6g End. Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin

or

+ 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 9g Rx. Sanguisorbae Di Yu + 9g Flos Sophorae Immaturus Huai Hua + 6g Fr. Crataegi Shan Zha

For rectal prolapse with Blood Deficiency:

For rectal prolapse with chronic illness and a dry mouth:

+ 9-15g Fried Rx. Paeoniae Alba Chao Bai Shao - Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao

For rectal prolapse with constipation:

+ 6g Fr. Aurantii Zhi Ke - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Sm. Armeniacae Xing Ren + 15g Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen + 9g Sm. Persicae Tao Ren

or

+ 15g Rx. Asparagi Tian Men Dong - Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao + 15g Rx. Polygonati Odorati Yu Zhu - Per. Citri Reticulatae Chen Pi

For rectal prolapse with constipation or sluggish stools due to Qi Deficiency:

+ 15g Sm. Cannabis Huo Ma Ren + 10g Sm. Pruni Yu Li Ren + 9-12g Sm. Cannabis Huo Ma Ren

For rectal prolapse with a stubborn cough:

+ 12-15g Sm. Juglandis Hu Tao Ren - Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao

For rectal prolapse with diarrhea:

+ 6g Fr. Aurantii Zhi Ke - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 10g Galla Chinensis Wu Bei Zi + 9g Rx. Puerariae Ge Gen + 10g Cx. Mori Sang Bai Pi + 9g Fr. Chebulae He Zi

For rectal prolapse with frequent bowel movements with mucus and Blood:

For rectal prolapse with Heat in the Intestines:

+ 3-6g Rx. Scutellariae Huang Qin - Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao + 9-15g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 9-12g Flos Sophorae Huai Hua + 10g Rz. Coptidis Huang Lian

For rectal prolapse with profuse bleeding in the stools:

+ 10g Halloysitum Rubrum Chi Shi Zhi - Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao + 10g Per. Papaveris Ying Su Ke + 10g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 10g Flos Sophorae Huai Hua Mi

For rectal prolapse with Qi Stagnation:

+ 15g Rx. Sanguisorbae Di Yu + 6-9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 15g Cacumen Platycladi Ce Bai Ye

or

+ 6g Fr. Aurantii Zhi Ke

For rectal prolapse with severe abdominal distention and anorexia - choose two or three of the following:

+ 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 15g Fried Rx. Dioscoreae Chao Shan Yao + 6-9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 3g Fr. Amomi Sha Ren + 12g End. Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jing

For rectal prolapse with Spleen Yang Deficiency:

+ 6-9g Fr. Amomi Sha Ren + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 15g Fried Fr. Crataegi Chao Shan Zha + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 15g Fried Massa Medicata Fermentata Chao Shen Qu + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 15-30g Fried Fr. Oryzae Chao Gu Ya + 6g Rx. Lateralis Aconiti Zhi Fu Zi

For rectal prolapse with Yang Deficiency, Cold intolerance and cold extremities:

+ 15-30g Fried Fr. Hordei Germinatus Chao Mai Ya + 9-12g Fr. Mume Wu Mei

For severe or chronic rectal prolapse:

+ 6g Rx. Lateralis Aconiti Zhi Fu Zi + 6g Galla Rhois Chinensis Wu Bei Zi + 6-9g Rz. Zingiberis Gan Jiang

For reduced food intake, eructation and stomach fullness after eating:

+ 9g Fr. Rosae Laevigatae Jing Ying Zi + 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya

or

+ 30-50g Rx. Astragali Huang Qi + 6g Massa Medicata Fermentata Shen Qu + 10g Rx. Cimicifugae Sheng Ma

For retinitis pigmentosa:

+ 6g Fr. Crataegi Shan Zha + 10g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong

For rheumatic fever due to Qi and Blood Deficiency:

+ 15g Rz. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 10g Caul. Spatholobi Ji Xue Teng + Fr. Chaenomelis Mu Gua + 10g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Cx. Eucommiae Du Zhong

For rheumatic fever due to Qi and Blood Deficiency with anorexia:

+ Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For rheumatic fever due to Qi and Blood Deficiency with pain worse at night:

+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Cx. Eucommiae Du Zhong + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Cx. Eucommiae Du Zhong + Fr. Amomi Sha Ren + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 6g Massa Medicata Fermentata Shen Qu + Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + Colla Corii Asini E Jiao + 6g Fr. Crataegi Shan Zha

For rheumatic fever due to Qi and Blood Deficiency with predominant Dampness:

+ 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For rheumatic fever due to Qi and Blood Deficiency with stabbing pain:

+ Fr. Chaenomelis Mu Gua + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Cx. Eucommiae Du Zhong + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Sm. Coicis Yi Yi Ren + Cx. Eucommiae Du Zhong

For chronic rhinitis:

+ Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Fr. Xanthii Cang Er Zi + Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Flos Magnoliae Officinalis Xin Yi Hua + Caul Spatholobi Ji Xue Teng

For Spleen Not Governing Blood:

+ Rx. Notoginseng San Qi + Colla Corii Asini E Jiao

For Spleen Deficiency Shan Qi with Kidney Qi Deficiency:

+ Fol. Artemisiae Argyi Ai Ye

For spontaneous sweating:

+ 9g Sm. Citri Reticulatae Ju He + 12g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen

or

+ 9g Sm. Litchi Li Zhi He

+ Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet
Jin Gui Shen Qi Wan

+ 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 12g Hb. Epimedii Yin Yang Huo

or

+ 6g Cx. Cinnamomi Rou Gui + Fossilia Ossis Mastodi Long Gu

For a stronger effect:

+ Concha Ostreae Mu Li + Fr. Aurantii Zhi Ke + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + More Rx. Astragali Huang Qi

For sweating of the extremities:

For severe sweating:

+ 15g Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai - Rx. Bupleuri Chai Hu + 15g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen - Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For tenesmus:

+ 9g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen + 4pcs. Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 15g Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For tenesmus with Food Stagnation:

+ 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 4pcs. Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 6g Fr. Mume Wu Mei + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For tenesmus with severe dysentery:

+ 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 4pcs. Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 6g Fr. Mume Wu Mei + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 6g Sm Arecae Bing Lang + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 9g Fr. Crataegi Shan Zha + 6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 9g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 6g Fr. Mume Wu Mei + 12g Rx. Puerariae Ge Gen

For tenesmus with profuse vaginal discharge:

For severe tenesmus:

+ 4pcs. Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 4pcs. Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 6g Fr. Aurantii Zhi Ke + 6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 6g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 6g Fr. Mume Wu Mei + 6g Fr. Mume Wu Mei + 9g. Sm Euryales Qian Shi + 6g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 9g Sm. Gingko Bai Guo + 3g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi

For tibial ulcers:

+ 9g Poria Fu Ling

For tibial ulcers with severe itching:

+ 6g Sm. Arecae Bing Lang + 9g Poria Fu Ling + 6g Fr. Chaenomelis Mu Gua + 6g Sm. Arecae Bing Lang + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 6g Fr. Chaenomelis Mu Gua

For tibial ulcers with Yang Deficiency with a concave ulcer, profuse, clear pus and clod limbs:

+ 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 6g Cx. Phellodendri Huang Bai + 9g Poria Fu Ling

For purplish, black tibial ulcers:

+ 6g Sm. Arecae Bing Lang + 9g Poria Fu Ling + 1g Cornu Cervi Pantotrichum Lu Rong + 6g Sm. Arecae Bing Lang + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 2g Cx. Cinnamomi Rou Gui + More Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui

For tinnitus with Blood Stagnation:

+ Faeces Trogopterori Wu Ling Zhi + 9g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen

For tinnitus and diminished hearing due to Qi Xi with a relatively low pitch:

+ Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + Fr. Corni Shan Zhu Yu

For tinnitus with Kidney Deficiency:

+ Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + Fr. Lycii Gou Qi Zi

For tinnitus with Kidney Yang Deficiency:

+ Sm. Cuscutae Tu Si Zi + Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi

For tinnitus with Liver and Gallbladder Fire:

+ Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian + Rx. Gentianae Long Dan Cao + Fr. Gardeniae Zhi Zi

For tinnitus with Qi and Blood Deficiency:

For TMJ due to Qi Deficiency with more facial swelling than pain:

+ Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + more Rx. Astragali Huang Qi + 15g Poria Fu Ling + more Rx. Codonopsis Dang Shen

For TMJ due to Qi Deficiency with more facial swelling than pain plus Blood Stasis:

For TMJ due to Qi Deficiency with more facial swelling than pain plus Kidney Yang Deficiency:

+ 15g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 15g Poria Fu Ling + 15g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 9g more Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 15g Poria Fu Ling + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + 3g Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi

For TMJ due to Qi Deficiency with more facial swelling than pain plus Liver Qi Stagnation:

For TMJ due to Qi Deficiency with more facial swelling than pain plus Deficiency Heat:

+ 15g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 15g Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + 15g Poria Fu Ling + 15g Poria Fu Ling + 3 times as much Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Rx. Scutellariae Huang Qin + 3g Rz. Coptidis Huang Lian

For obstinate tongue sores with the opening of the sore falling downward:

For lingering, dull tooth pain:

12g Poria Fu Ling + Poria Fu Ling + 3g Hb. Asari Xi Xin + Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 3g Fr. Piperis Longi Bi Ba + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi

For blocked urination:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rx. seu Rz. Cynanchi Xu Chang Qing + 9g Poria Fu Ling + 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi

For blocked urination with anorexia, loose stools, and diarrhea or vomiting:

+ 12g Sm Coicis Yi Yi Ren

For blocked urination with cold limbs, aversion to Cold and diarrhea:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Poria Fu Ling - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 9g Poria Fu Ling + 12g Sm Coicis Yi Yi Ren + 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 9g Sm. Dolichorus Bai Bian Dou + 12g Sm Coicis Yi Yi Ren + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi

For blocked urination with profuse vaginal discharge:

+ 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang

For severely blocked urination:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 9g Sm. Plantaginis Che Qian Zi + 12g Sm Coicis Yi Yi Ren + 12g Sm Coicis Yi Yi Ren + 9g Sm. Euryales Qian Shi + 9g Scl. Polypori Zhu Ling +9g Sm. Gingko Bai Guo + 9g Rz. Alismatis Ze Xie

For cloudy urination:

For dribbling urination:

+ 15g Poria Fu Ling - Rx. Bupleuri Chai Hu + 15g Fossilia Ossis Mastodi Long Gu + 3g Poria Fu Ling 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang + 6g Fr. Toosendan Chuan Lian Zi + 9g Rx. Linderae Wu Yao

For dribbling urination with anorexia and loose stools:

For dribbling urination with profuse white vaginal discharge:

- Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Bupleuri Chai Hu + 3g Poria Fu Ling + 3g Poria Fu Ling 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Rx. Linderae Wu Yao + 9g Sm. Nelumbinis Lian Zi + 6g Fried Massa Medicata Fermentata Shen Qu + 9g Sm. Euryales Qian Shi

For frequent urination or urinary incontinence due to Lung and Spleen Qi Deficiency:

+6g Fried Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 6g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For incontinence following difficult childbirth:

+ 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 15g Concha Ostreae Mu Li 6g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi

or

+ 15g Concha Ostreae Mu Li + 9g Poria Fu Ling + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Asteris Zi Wan + 9g Sm. Persicae Tao Ren + 6g Cx. Radicis Mori Sang Bai Pi + 9g Flos Carthami Hong Hua + 6g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang

For painful urination due to Qi Lin:

+ 9g Poria Fu Ling + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 6g Fr. Citri Aurantii Zhi Ke + 6g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For painful urination due to Qi Lin with Kidney Qi Deficiency:

For painful urination due to Qi Lin with Lung Qi Deficiency:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 6g Fr. Citri Aurantii Zhi Ke + 6g Fr. Citri Aurantii Zhi Ke + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 12g Fr Schisandrae Wu Wei Zi

For painful urination in the elderly due to Sunken Yang:

For painful urination with anorexia:

+ 15g Fr. Amomi Sha Ren + Rz. Alismatis Ze Xie

For painful urination with Blood Stagnation:

+ Caul. Akebiae Mu Tong + 10g Flos Carthami Hong Hua

For painful urination with diarrhea:

For painful urination with fullness in the chest and abdomen:

+ 10g Rz. Dioscoreae Shan Yao

For painful urination with hematuria:

+ 10g Fr. Aurantii Zhi Qiao + 10g Rx. Notoginseng San Qi

For stress incontinence due to Yang Deficiency:

+ 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao

For stress incontinence due to Yang Deficiency with a stronger astringing function:

+ 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Rx. Linderae Wu Yao

For stress incontinence due to Yang Deficiency with concurrent Yin Deficiency:

+ 9g Rx. Linderae Wu Yao + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For stress incontinence with lack of communication between the Heart and Kidneys:

+ 9g Rx. Linderae Wu Yao + 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 12g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For stress incontinence with Liver Stagnation:

+ 9g Rx. Linderae Wu Yao + 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Rx. Polygalae Yuan Zhi + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rx. Linderae Wu Yao + 9g Scl. Poria Pararadicis Fu Shen + 9g Rz. Cyperi Xiang Fu + 9g Fr. Toosendan Chuan Lian Zi + 9g Sm. Nelumbinis Lian Zi

For stress incontinence with low back pain:

For stress incontinence with more severe Yang Deficiency:

+ 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Rx. Linderae Wu Yao + 9g Rx. Dipsaci Xu Duan + 9g Rx. Linderae Wu Yao + 9g Cx. Eucommiae Du Zhong + 9g Rx. Lateralis .Aconiti Preparata Zhi Fu Zi

For stress incontinence with nocturia:

+ 12g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Cx. Cinnamomi Rou Gui + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For turbid urination due to Central Qi Insufficiency:

+ 9g Rx. Linderae Wu Yao - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Fr. Rubi Chingii Fu Pen Zi - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 9g. Sm. Euryales Qian Shi + 9g S. Nelumbinis Lian Zi

For turbid urination due to Central Qi Insufficiency mixed with Blood:

+ 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g S. Nelumbinis Lian Zi + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu

For turbid urine due to Spleen and Kidney Deficiency:

+ 6g fried Zingiberis Pao Jiang - Rx. Bupleuri Chai Hu + 12g Hb. Cephalanoplos Xiao Ji - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For turbid urination due to Spleen Yang Deficiency:

+ 9g Rx. Dioscoreae Shan Yao + 9g Fr. Corni Shan Zhu Yu - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Poria Fu Ling - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 9g Poria Fu Ling + 9g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 9g. Sm. Euryales Qian Shi + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 9g S. Nelumbinis Lian Zi + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rx. Morindae Ba Ji Tian + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 6g Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi

or

+ Restore the Right (Kidney) Pill
You Gui Wan

For turbid urination with Damp-Heat:

+ 15g Poria Fu Ling + Rx. Psoraliae Bu Gu Zhi + 15g Fossilia Ossis Mastodi Long Gu + Fr. Schisandrae Wu Wei Zi

or

+ 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu

+ Incomparable Dioscorea Pill
Wu Bi Shan Yao Wan

+ 9g Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang + 6g Fr. Toosendan Chuan Lian Zi

For turbid urination with vaginal discharge due to Spleen Yang Deficiency:

+ 9g Cx. Phellodendri Huang Bai + 9g Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui

For turbid frequent urination due to Spleen Yang Deficiency:

+ 9g Poria Fu Ling + 9g. Sm. Euryales Qian Shi - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g S. Nelumbinis Lian Zi - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Poria Fu Ling + 9g. Sm. Euryales Qian Shi + 9g Sm. Ginkgo Bai Guo + 9g S. Nelumbinis Lian Zi

For ulcerative colitis with more Qi Deficiency and less Dampness:

+ 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu - Rx. Glycyrrhizae Gan Cao + Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 15g Rx. Puerariae Ge Gen

For acute upper respiratory infection:

+ 9g Poria Fu Ling + More Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Fr. Amomi Sha Ren + more Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 9g Fr .Aurantii Immaturus Zhi Shi

For uterine prolapse with Qi Deficiency:

+ More Rx. Astragali (large dose) Huang Qi

For uterine prolapse with low back pain and frequent urination:

+ More Rx. Codonopsis (large dose) Dang Shen + Rx. Dipsaci Xu Duan + Cx. Eucommiae Du Zhong

For profuse clear vaginal discharge with itching:

For people who did not respond to the above modifications:

+ Rz. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie + Rx. Dipsaci Xu Duan + Sm. Coicis Yi Yi Ren + Cx. Eucommiae Du Zhong + 9g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + Fr. Aurantii (large dose) Zhi Ke + Fr. Tribuli Bai Ji Li

For vaginal prolapse:

For diminished visual acuity or double vision:

+ More Rx. Astragali Huang Qi + Fr. Lycii Gou Qi Zi + More Rx. Codonopsis Dang Shen + Rx. Chuanxiong Chuan Xiong + Rx. Dipsaci Xu Duan

For wheezing:

+ Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 9g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + Fr. Aurantii Zhi Ke + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + Fr. Mume Wu Mei 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang

For wheezing with Cold extremities:

+ 3g Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi

For wheezing with copious, thin, watery mucus:

3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 3g Fr. Zizyphi Jujube Da Zao 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 3g Fr. Zizyphi Jujube Da Zao

For wheezing with spontaneous sweating:

+ 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia 3g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 3g Fr. Zizyphi Jujube Da Zao + 6g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 15g Concha Ostreae Mu Li + 9g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 9g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen

For wilting and weakness of the arms due to Qi and Blood Deficiency:

+ 9g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 12g Sm. Tritici Levis Fu Xiao Mai + 9g Poria Fu Ling

For wilting and weakness of the arms due to Qi and Yin Deficiency:

+ 12g Fr. Lycii Gou Qi Zi + More Rx. Astragali Huang Qi + 12g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + More Rx. Codonopsis Dang Shen + More Rx. Astragali Huang Qi + 12g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + More Rx. Codonopsis Dang Shen + 9g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong

For wilting and weakness of the arms with reduced food intake and loose stools or persistent diarrhea:

For chronic laryngitis due to Qi, Blood and Phlegm Stagnation :

+ 6g. Massa Medicata Fermentata Shen Qu + 6-9g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 6-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 3-9g Hb. Lycopi Ze Lan + 9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 6-9g Rx. Curcumae Yu Jin

For polyuria:

+ 3-9g Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu - Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 9-12g Sm. Trichosanthis Gua Lou Ren + 15g Concha Ostreae Mu Li + 6g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 6-15g Pumice Fu Hai Shi

For postpartum incontinence:

+ 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi - Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang

or

+ 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang

+ Tonify the Lungs Decoction
Bu Fei Tang

+ 15g Concha Ostreae Mu Li + 6g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Bupleuri Chai Hu + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Poria Fu Ling + 9g Sm. Persicae Tao Ren For polyuria without Lung symptoms: + 9g Flos Carthami Hong Hua

+ Tonify the Lungs Decoction
Bu Fei Tang

For polyuria with severe coughing:

+ Tonify the Lungs Decoction
Bu Fei Tang

- Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Cx. Mori Sang Bai Pi - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Asteris Zi Wan + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 9g Flos Farfarae Kuan Dong Hua + 9g Sm. Euryales Qian Shi + 9g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po + 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi For polyuria with Phlegm-Dampness Obstructing the Lungs: + 9g Sm. Cuscutae Tu Si Zi For polyuria with Food Stagnation:

+ Tonify the Lungs Decoction
Bu Fei Tang

+ Tonify the Lungs Decoction
Bu Fei Tang

- Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rz. Cimicifugae Sheng Ma - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Poria Fu Ling + 9g Poria Fu Ling + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 6g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 9g Rx. Platycodi Jie Geng + 6g stir-fried Sm. Raphani Lai Fu Zi For asthma: + 9g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 6g stir-fried Fr. Crataegi Shan Zha + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi For asthma with cold extremities: For asthma with copious, thin, watery Phlegm: + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 9g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi For asthma with spontaneous sweating: + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 9g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 9g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 15g Concha Ostreae Mu Li + 9g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po + 9g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen + 12g Sm. Tritici Levis Fu Xiao Mai For atopic asthma: For Gu syndrome: + 9g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong - Rx. Ginseng Ren Shen + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + Rx. Codonopsis Dang Shen

+ two or three of the following

For a low-grade fever after exertion due to Qi and Blood Deficiency with spontaneous sweating: 12g Sm. Cuscutae Tu Si Zi 12g Cx. Eucommiae Du Zhong + Concha Ostreae Mu Li 9g Sm. Juglandis Hu Tao Ren + Fossilia Ossis Mastodi Long Gu 12g Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi For a low-grade fever after exertion due to Qi and Blood Deficiency with spontaneous sweating and aversion to Cold: For a low-grade fever after exertion due to Qi and Blood Deficiency with Dampness: + Rz. Atractylodis Cang Zhu + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Poria Fu Ling + Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po For spontaneous sweating: + Concha Ostreae Mu Li For Qi and Yang Deficiency: + Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai

+ Restore the Right Pills
Jin Gui Shen Qi Wan

For myasthenia gravis: - Per. Citri Reticulatae Chen Pi For myasthenia gravis with Kidney Yang Deficiency: + more (60g) Rx. Astragali Huang Qi - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + more (60g) Rx. Astragali Huang Qi + 15g Fr. Corni Shan Zhu Yu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu +30g Rx. Puerariae Ge Gen + 15g Fr. Corni Shan Zhu Yu + 15g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi +30g Rx. Puerariae Ge Gen + 10g stir-fried Rx. Ephedrae Mi Zhi Ma Huang + 15g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi or + 10g stir-fried Rx. Ephedrae Mi Zhi Ma Huang + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + Cx. Cinnamomi Rou Gui + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou + Cornu Cervi Pantotrichum Lu Rong + 9g Rz. Polygonati Huang Jing Cx. Mori Sang Bai Pi + 9g Placenta Hominis Zi He Che For myasthenia gravis with Kidney Yin Deficiency: For myasthenia gravis with anorexia: - Per. Citri Reticulatae Chen Pi + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + more (60g) Rx. Astragali Huang Qi + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 15g Fr. Corni Shan Zhu Yu + 15g Fr. Crataegi Shan Zha +30g Rx. Puerariae Ge Gen + 15g Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + 15g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi + 10g Honey-fried Rx. Ephedrae Mi Zhi Ma Huang + Fr. Oryzae Germinatus Gu Ya

+ Hidden Tiger Pill
Hu Qian Wan

For myasthenia gravis with chest oppression and venter glomus with a slimy tongue coat: For myasthenia gravis with severe Qi Deficiency with severe fatigue: + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 9g Rz. Atractylodis Cang Zhu + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + 9g Hb. Eupatorii Pei Lan + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou For myasthenia gravis with cold limbs: + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 30g Rz. Dioscoreae Shan Yao + 9g Placenta Hominis Zi He Che + 9g Sm. Lablab Album Bai Bian Dou + more (50g) Rx. Astragali Huang Qi + 9g Rz. Polygonati Huang Jing + 9g Placenta Hominis Zi He Che For a fever with spontaneous sweating: + 15g Sm. Cuscutae Tu Si Zi + 12g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen + 15g Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian For a fever with chest and abdominal distention and oppression: + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Hb. Agastaches Huo Xiang For alternating chills and fever, spontaneous sweating and aversion to Wind: + 9g Hb. Eupatorii Pei Lan + 6g Rx. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao For prostatic hypertrophy due to Middle Jiao Qi Deficiency: For a fever with spontaneous sweating: + 12g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen + 3g Ram. Cinnamomi Gui Zhi For prostatic hypertrophy due to Middle Jiao Qi Deficiency with abdominal distention, eructation, or vomiting, diarrhea and a whitish greasy tongue coat: + 6g Polyporus Zhu Ling + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 6g Poria Fu Ling + 3g Ram. Cinnamomi Gui Zhi For prostatic hypertrophy due to Middle Jiao Qi Deficiency with difficult, painful urination: + 6g Polyporus Zhu Ling + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 3g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 6g Poria Fu Ling + 6g Polyporus Zhu Ling + Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 9g Rz. Alismatis Ze Xie + 6g Poria Fu Ling + Rx. Aucklandiae Mu Xiang + Sm. Plantaginis Che Qian Zi + Fr. Amomi Sha Ren + Succinum Hu Po For chronic fatigue syndrome: For severe chronic fatigue syndrome: + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo For chronic fatigue syndrome with abdominal bloating after eating: + More (20g) Rx. Codonopsis Dang Shen + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + More (30g) Rx. Astragali Huang Qi + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi For chronic fatigue syndrome with catching colds easily: + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 9g Rx. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang + 9g Fr. Mume Wu Mei For chronic fatigue syndrome with night sweats: + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Rx. Saposhnikoviae Fang Feng For chronic fatigue syndrome with hot flashes and Five-Sole Heat: + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Fr. Mume Wu Mei For chronic fatigue syndrome with thirst or a dry mouth with no desire to drink: + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 9g Cx. Phellodendri Huang Bai + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Cx. Lycii Di Gu Pi For chronic fatigue syndrome with a recurrent dry throat in the evening: + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 9g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu For chronic fatigue syndrome with stiffness of the sinews and numbness and tingling of the extremities: + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 12g Rx. Scrophulariae Xuan Shen + 1g Cx. Cinnamomi Rou Gui + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi For chronic fatigue syndrome with early morning insomnia: + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 20g Caulis Spatholobi Ji Xue Teng For chronic fatigue syndrome with premenstrual or menstrual lower abdominal distention, cramping, breast distention and pain, irritability and depression: + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 9g Fr. Mume Wu Mei + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 12g Sm. Zizyphi Spinosae Suan Zao Ren + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 12g Cx. Albizziae He Huan Pi + 12g Sm. Platycladi Bai Zi Ren + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu For tinnitus: + 9g Fr. Mume Wu Mei + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Fr. Tsaoko Cao Guo For tinnitus with Heart Qi Deficiency: + 9g Rz. Cyperi Xiang Fu + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 6g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 12g Sm. Zizyphi Spinosae Suan Zao Ren For tinnitus with digestive weakness, loose stools and Fluid Retention: + 12g Sm. Platycladi Bai Zi Ren + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu For tinnitus with Yang Deficiency: + 12g Rz. Dioscoreae Shan Yao + 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 9g Rz. Alismatis Ze Xie For bleeding hemorrhoids: + 6g Rz. Zingiberis Gan Jiang

+ one or two of the following:

For hemorrhoids with Cold or Yang Deficiency: 3-6g Rz. Bletillae Bai Ji + 6-9g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi 9-12g dry-fried Flos Sophorae Immaturus Chao Huai Hua Mi

For hematuria due to Spleen and Kidney Yang Deficiency with persistent bleeding:

9-12g dry-fried Rx. Sanguisorbae Chao Di Yu

+ Incomparable Dioscorea Phil
Wu Bi Shan Yao Wan

For hematuria due to Spleen and Kidney Yang Deficiency With Cold:

+ Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang

+ Incomparable Dioscorea Phil
Wu Bi Shan Yao Wan

+ Nodus Nelumbinis Ou Jie + Cornu Cervi Degelatinatum Lu Jiao Shuang + Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + Nodus Nelumbinis Ou Jie + 15g Concha Ostreae Mu Li + Cornu Cervi Degelatinatum Lu Jiao Shuang + 10g Fossilia Ossis Mastodi Long Gu + 6g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi + 10g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi + 3g Cx. Cinnamomi Rou Gui

For diverticulitis due to Qi and Yin Deficiency with Qi Stagnation and Blood Stasis with more Excess Heat:

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and Yang Deficiency:

+18g Sm. Coicis Yi Yi Ren - Rx. Bupleuri Chai Hu + 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao + 15g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng + 15g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 15g Tub. Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 6g Rx. Lateralis Aconiti Preparata Zhi Fu Zi + 12g Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and constipation:

+ 12g Sm. Persicae Tao Ren + 9g Rx. Scutellariae Huang Qin +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and severe pain:

+ 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao + 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren + 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng + 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 9g Sm. Persicae Tao Ren

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and damage to the Fluids:

+ 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 15g Rz. Corydalis Yan Hu Suo +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren + 15g Fr. Toosendan Chuan Lian Zi + 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and more severe Heat:

+ 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao + 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng + 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 12g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu

For diverticulitis due to Qi Deficiency with Damp-Heat and Food Stagnation:

+ 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 9g Cx. Phellodendri Huang Bai +18g Sm. Coicis Yi Yi Ren + 9g Rx. Scutellariae Huang Qin + 15g Hb. Patriniae Bai Jiang Cao

For hematemesis with persistent bleeding:

+ 15g Caul. Sargentodoxae Hong Teng - Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao Yao + 6-9g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 3-6g Powdered Notoginseng San Qi Fen + 15g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 9g Fr. Crataegi Shan Zha + 15-30g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 9g Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin + 9-12g Pollen Typhae Pu Huang

For hematemesis with abdominal pain:

+ 9-12g Hb. Ecliptae Mo Han Lian - Rz. Cimicifugae Sheng Ma

For hematemesis with Kidney Yang Deficiency:

+ 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji - Rz. Cimicifugae Sheng Ma + 6-9g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji + 6-9g Fried Rz. Zingiberis Pao Jiang + 3-6g Powdered Notoginseng San Qi Fen + 3-6g Powdered Notoginseng San Qi Fen + 12-18g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 15g Hb. Epimedii Yin Yang Huo

For chyluria with residual or co-existing Damp-Heat:

+ 9-12g Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian + 9g Cx. Phellodendri Huang Bai + 9-12g Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi + 9g Rx. Dioscoreae Hypoglaucae Bei Xie

For a headache:

+ 9g Fr. Viticis Man Jing Zi

For a headache with loose stools and cold limbs:

+ 6g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 9g Fr. Viticis Man Jing Zi + 3g Hb. cum Rx. Asari Xi Xin + 6g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong

For a headache with Blood Deficiency:

+ 3g Hb. cum Rx. Asari Xi Xin + 9g Fr. Viticis Man Jing Zi + 9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi + 6g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 6g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi + 3g Hb. cum Rx. Asari Xi Xin + 6g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For hernial disorders with Kidney Qi Deficiency:

+ 6g Rx. Rehmannia Preparata Shu Di Huang + Sm. Citri Reticulatae Ju He + Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang

For sciatica:

+ Sm. Litchi Li Zhi He + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 9g Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Cx. Eucommiae Du Zhong +12g Hb. Epimedii Yin Yang Huo + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + 6g Cx. Cinnamomi Rou Gui + Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For sciatica with stabbing pain:

For sciatica with pain which is worse at night:

+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Cx. Eucommiae Du Zhong + Cx. Eucommiae Du Zhong + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + Colla Corii Asini E Jiao + Caulis Spatholobi Ji Xue Teng

For sciatica with Dampness predominant:

+ Rx. Notoginseng San Qi + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao

For sciatica with a poor appetite:

+ Fr. Chaenomelis Mu Gua + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Cx. Eucommiae Du Zhong + Fr. Chaenomelis Mu Gua + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Cx. Eucommiae Du Zhong + Ram. Cinnamomi Gui Zhi + Rx. Cyathulae Chuan Niu Xi + Sm. Coicis Yi Yi Ren + Ram. Cinnamomi Gui Zhi

For infertility due to Phlegm-Dampness in the Lower Jiao:

+ Fr. Amomi Sha Ren + Massa Medicata Fermentata Shen Qu + Poria Fu Ling + Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + Fr. Crataegi Shan Zha + Fr. Hordei Germinatus Mai Ya

For strangury:

For strangury with reduced food intake and loose stools:

- Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Bupleuri Chai Hu - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 3g Poria Fu Ling - Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao + 3g Poria Fu Ling +9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren + 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao +9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren +9g Rx. Linderae Wu Yao

For strangury with profuse, white vaginal discharge:

+9g Rx. Linderae Wu Yao + 6g stir-fried Massa Medicata Fermentata Chao Shen Qu - Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui - Rx. Bupleuri Chai Hu + 6g stir-fried Fr. Hordei Germinatus Chao Mai Ya + 3g Poria Fu Ling + 9g Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao + 9g Rx. Aucklandiae Mu Xiang +9g Fr. Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren

For constipation due to Qi Deficiency:

+ Sm. Armeniacae Xing Ren +9g Rx. Linderae Wu Yao + Caulis Perillae Zi Su Geng +9g Sm. Nelumbinis Lian Zi     + 9g Sm. Euryales Qian Shi


Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos

Zhu Yi photos